– นักเรียนทำความสะอาดชั้นเรียน ห้องเรียน เพื่อเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน นำนักเรียนทำความสะอาดชั้นเรียน ห้องเรียน เพื่อเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยคำนึงถึงมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด