– ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้รวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ ได้น้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชน

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน