– การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาลูกเสือ ที่นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้กำกับ เพื่อฝึกสอนความมีระเบียบวินัย การเคารพเชื่อฟัง การมีจิตอาสาในการช่วยเหลือ และการปฏิบัติตนเป็นคนดี