บุคลากร

นางพิศมัย พันธุลาวัณย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวินัย ทองสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวพัชรีพร จันทมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายสุขสันต์ สุวรรณโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
นายอุเทน ละอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นายสุริยาวุธ สีสด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (บุคลากร)
นายดัด ใจปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชนัน หมื่นโฮ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชยา จันทิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพึงฤทัย กาศทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปริญญาภรณ์ ฝึกหัด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกันนิกา วงษ์หงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวแอนจุลี สารสิทธิยศ
ครูชำนาญการ
นางคำผิว ขุนเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภาวินี ใยดี
ครู
นายจารุวัฒน์ ใจจันทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวปาณิศา ถานะวุฒิพงค์
ครูชำนาญการ
นางสาวธัญญพัทธ์ สารตันติพงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวไพลิน สอนเณร
ครู
นางสาวฐิติกาญ เชื้อทอง
ครู
นายดำรง สุธรรม
พนักงานขับรถ
นางสาวจุฑารัตน์ อินทเจริญศานต์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต.วีรพัชร์ เพ็ชรหาญ
ผู้ช่วยครูผู้สอน
นายพงษ์นรินทร์ สุธรรม
ผู้ปฏิบัติการสอนดนตรี
นางสาวจิรัชญา เวียงสาม
ผู้ปฏิบัติการสอนภาษาจีน
นางสาวดาราวรรณ ติปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศุภวรรณ วิกาหะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายมนัส ธรรมสาร
พนักงานขับรถ
นางสาวหนึ่งฤทัย แดงอร่าม
พนักงานทำความสะอาด
นายภูวดล หน่อแก้ว
พนักงานทำความสะอาด