บุคลากร

นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวินัย ทองสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายดัด ใจปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุขสันต์ สุวรรณโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอุเทน ละอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุริยาวุธ สีสด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรีพร จันทมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชนัน หมื่นโฮ้ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชยา จันทิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพึงฤทัย กาศทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปริญญาภรณ์ ฝึกหัด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายผดุง บุญชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวแอนจุลี สารสิทธิยศ
ครูชำนาญการ
นางคำผิว ขุนเงิน
ครูชำนาญการ
นางกันนิกา วงศ์หงษ์
ครูชำนาญการ
นายจารุวัฒน์ ใจจันทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวปาณิศา ถานะวุฒิพงค์
ครูชำนาญการ
นางสาวธัญญพัทธ์ สารตันติพงศ์
ครูชำนาญการ
นางภาวินี ใยดี
ครู
นางสาวไพลิน สอนเณร
ครู
นางสาวฐิติกาญ เชื้อทอง
ครู
นายดำรง สุธรรม
พนักงานขับรถ
นางสาวจุฑารัตน์ อินทเจริญศานต์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต.วีรพัชร์ เพ็ชรหาญ
ผู้ช่วยครูผู้สอน
นายณัฐวุฒิ นาวารี
ผู้ปฏิบัติการสอนภาษาไทย
นายพงษ์นรินทร์ สุธรรม
ผู้ปฏิบัติการสอนดนตรี
นางสาวจิรัชญา เวียงสาม
ผู้ปฏิบัติการสอนภาษาจีน
นางสาวดาราวรรณ ติปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศุภวรรณ วิกาหะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายมนัส ธรรมสาร
พนักงานขับรถ
นางสาวหนึ่งฤทัย แดงอร่าม
พนักงานทำความสะอาด
นายภูวดล หน่อแก้ว
พนักงานทำความสะอาด