วิสัยทัศน์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน ประสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน