พันธกิจ

          1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยมที่ดี มีทักษะชีวิตเหมาะสมตามศักยภาพ

           2. สรรหา และพัฒนา ครู บุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง

           3. ประสานสัมพันธ์ สร้างและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนอย่างยั่งยืน

           4. จัดหา และพัฒนาปัจจัยเทคโนโลยี และทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

           5. บริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

           6. น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในการจัดการเรียนการสอน