ประวัติโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140 โทรศัพท์ 054-597-947 โทรสาร 054-597-947 Website: http://www.banphaiyoi.ac.th Email: banpaiyoi@gmail.com สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล 1 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2464 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2510

ปี พ.ศ. 2513 – 2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการในการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้แก่ อาคารเรียน แบบ พร. 004 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม และอาคารเรียน แบบ สปช. 105/2529 1 หลัง

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย ถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย” เป็น “โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สร้างห้องน้ำหญิง ขนาด 10 ที่นั่ง แบบ ส. 10

ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปีงบประมาณ 2563  ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการสร้าง ดังนี้

– การก่อสร้างรางระบายน้ำ
– การก่อสร้างลานเอนกประสงค์
– การปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน
– การปรับปรุงอาคารเรียน สปช. 105/29
– การปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์
– การปรับปรุงอาคารกิจกรรม ป.1 ฉ.
– การก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่น
– การก่อสร้างอาคารห้องน้ำ
– การก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
– การก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง
– การก่อสร้างบ้านพักครู

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยมีการพัฒนามาโดยลำดับ และได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน