– เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

บทคัดย่อ การพัฒนารูป

Read more

– ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี พนักงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ

Read more

– ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

โครงการลูกเสือจิตอาส

Read more