– การนิเทศ ติดตามการพัฒนาการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี นางรจนา กาแก้ว, นางสาวพิชญา ดีมี, นางจารุชา ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย