โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ได้ดำเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 โดยมีนางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้มีนักเรียนลูกเสือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 40 คน โดยมีนายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย