โครงการทำความดี เดือนพฤศจิกายน 2564

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย โดยนางสาวแอนจุลี สารสิทธิยศ ได้จัดทำโครงการทำความดีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต , ด้านการมีจิตสาธารณะ , ด้าน การใฝ่เรียนรู้ และด้านการมีวินัย เพื่อรับเกียรติบัตร จากนายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรได้แก่

  • เด็กหญิงชนาภัทร มีเสาเรือน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรด้านความซื่อสัตย์สุจริต
  • เด็กชายปัญญวัต อินทนิล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ
  • เด็กชายพนธกร ทิพยกมลพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้
  • เด็กหญิงศิรภัสสร สุธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้
  • เด็กชายศุภพล ชื่นดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ
  • เด็กหญิงกนกทิพย์ สุระคงคา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ
  • เด็กชายนครินทร์ อินทะอุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ
  • เด็กหญิงปาลิตา แจ่มรัตนโสภิณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ
  • เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วย้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ
  • เด็กหญิงชลนิชา รอสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ