– โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์), โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา จำนวน 135 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของตัวผู้เรียน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า