การมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ต้องขอขอบพระคุณ คุณฐิติชยา โสภณวิชญ์ ร่วมกับโครงการปันใจปันสุข ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนและนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยมีนายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้าน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา