– โครงการทำความดี เดือนมกราคม 2565

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย โดยนางสาวแอนจุลี สารสิทธิยศ ได้จัดทำโครงการทำความดีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต , ด้านการมีจิตสาธารณะ , ด้านการใฝ่เรียนรู้ และด้านการมีวินัย

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ตามโครงการทำความดี ประจำเดือน มกราคม 2565 ได้แก่

  • เด็กหญิงสิริกาญจน์  เวียงยา  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีวินัย
  • เด็กชายอนุพงษ์  ม้าวิ่ง  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้
  • เด็กชายกิตติพงษ์  ฟุ่นเต่ย  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้รับเกียรติบัตรด้านความซื่อสัตย์สุจริต
  • เด็กหญิงณัตธริกา  นาวารี  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ
  • เด็กหญิงวิรากร  หน่อแก้ว  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้
  • เด็กชายจักรพันธ์  ทองวิเศษ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับเกียรติบัตรด้านความซื่อสัตย์สุจริต
  • เด็กชายกิตติพล  วันทา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีวินัย
  • เด็กชายกิตติภูมิ  มีรส  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ได้รับเกียรติบัตรด้านความซื่อสัตย์สุจริต
  • เด็กหญิงสุชัญญา  มัดทุ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีวินัย
  • นายชยังกร  วงษ์สกุล  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้