โครงการทำความดี เดือนธันวาคม 2564

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย โดยนางสาวแอนจุลี สารสิทธิยศ ได้จัดทำโครงการทำความดีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต , ด้านการมีจิตสาธารณะ , ด้าน การใฝ่เรียนรู้ และด้านการมีวินัย เพื่อรับเกียรติบัตร จากนายวินัย ทองสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ตามโครงการทำความดี เดือนธันวาคม 2564 ได้แก่

  • เด็กชายบวรวิชญ์ ประสารยา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้
  • เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำปินตา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้
  • เด็กหญิงนพวรรณ จาวรรณ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ
  • เด็กชายสุขใจ ขันทบุญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้
  • เด็กหญิงภัทรินทร์ สีแล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรด้านความซื่อสัตย์สุจริต
  • เด็กหญิงนิชากร รอสูงเนิน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้
  • เด็กหญิงจิรภัทร จันทร์แก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ
  • เด็กหญิงณัฐิดา แก้วกัลยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับเกียรติบัตรด้านการใฝ่เรียนรู้
  • เด็กหญิงทิพาวรรณ ปันดิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีวินัย
  • เด็กชายธนกร วันทา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรด้านการมีจิตสาธารณะ