– กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางด้านประชาธิปไตย ได้แสดงความคิดเห็น และการเคารพเสียงข้างมากอย่างมีเหตุผล ในทุกระดับชั้น