รางวัลโรงเรียนปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวินัย ทองสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ จากบริษัทสยามสไมล์