การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-Site

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ไผ่ย้อยทุกคน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK ณ อาคารยอดไผ่ ซึ่งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ไผ่ย้อยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนได้มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่กับนักเรียน