รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย

โรงเรียนองค์การบริหา

Read more

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more