รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย (ครูอุเทน ละอินทร์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่