นักเรียนรับวัคซีนโควิด 19

ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิายน 2564 นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย จำนวน 41 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (วัคซีนไฟเซอร์) ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่