– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกกลุ่มวิชาภาษาไทย

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565    เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกกลุ่มวิชาภาษาไทย นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

                       รหัสประจำตัวสอบ              ชื่อ -นามสกุล

                              001                       นางสาวมะลิวัลย์  อ่วมน้อย

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย         ได้ประกาศตามข้อมูลและ ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป    ไม่มีลักษณะต้องห้าม และ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้มีสิทธิสอบ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ   รับสมัครสอบจะถือว่าผู้มีสิทธิสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และกำหนดวันสอบ      ให้ผู้ที่มีสิทธิสอบแข่งขัน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 16.30 น ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบมารายงานตัวล่วงหน้า 30 นาที ในกรณีที่ผู้มีสิทธิสอบไม่มารายงานตัวหรือไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือกสรร